Lista dokumentów do pobrania

Rozpoczynając bądź realizując edukację domową czesto potrzebujemy rozmaitych dokumentów. Na tej stronie znajdziecie zarówno treści aktualnych ustaw i rozporządzeń jak i wzory dokumentów aplikacyjnych (wkrótce) i innych wniosków. 

Jeśli masz pomysł jakie jeszcze dokumenty powinny być udostępnione w tym miejscu, napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego. Będziemy wdzięczni za propozycje i podpowiedzi. 

edukacja domowa dokumenty

Przepisy

 • Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

  Nowa, aktualna treść przepisów regulujących działanie systemu oświaty w Polsce. 

  Przepisy dotyczące spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, zwanego potocznie Edukacją Domową znajdują się w dalszym ciągu w Art 37.

  Niniejsza ustawa uchyla obowiązek posiadania opinii z PPP podczas ubiegania się o realizację obowiązku szkolnego poza szkołą. oraz rejonizację. 

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r.

  Treść rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego "rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" z dnia 20 marca 2020 r.

  Interesujące nas przepisy znajdują się w §1 pt. 15 w następującym brzmieniu:

  po § 13a dodaje się § 13b i § 13c w brzmieniu: „§ 13b.

  5. W roku szkolnym 2020/2021 nie stosuje się przepisów:

  1) art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

  Wspomniany tu przepis "art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe" to nic innego jak obowiązek dołączenia opinii z PPP do wniosku o zgodę na edukację domową. Jednym słowem mówiąc to rozporządzenie uchyla obowiązek dostarczania opinii z PPP przez cały rok szkolny 2020/2021.

 • ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 20 marca 2020 r. (Dz U poz 493)

  Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  Z punktu widzenia edukacji domowej istotny jest §13 w którym uchyla się szereg przepisów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

 • Program "Dobry start"

  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 781)

  Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
  jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. 2020 poz. 781)

  Informacje dotyczące braku konieczności dostarczania opinii PPP znajdują się w pt. 8c. Dodaje on pkt 16 do §13 rozpodządzenia z dnia 20 marca 2020, w brzmieniu:

  art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

  Oznacza to iż wprowadzone rozporządzenie uchyla przepis zawarty w art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe a mówiący o konieczności dołączenia opinii z PPP dodokumentów składanych w celu uzyskania zgody na edukację domową.

 • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

  Pełna i ujednolicona treść ustawy aktualnej "Prawo oświatowe" z dnia 14 grudnia 2016. Przepisy dotyczące spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, zwanego potodznie Edukacja Domową znajdują się w Art 37.

Wnioski i podania